درآمد راننده تاکسی در آمریکا و کانادا

درآمد راننده تاکسی در کانادا

درآمد راننده تاکسی در کانادا :

‌میانگین درآمد راننده ی تاکسی در کشور کانادا ۳۱ هزار دلار در سال است ، یعنی ماهانه حدود ۲۵۸۳ دلار و ساعتی حدود ۱۵ دلار.

بیشترین میزان درآمد یک راننده تاکسی در کانادا حدود ۵۱ هزار دلار در سال است ، یعنی حدود ۴۲۵۰ دلار در ماه و ساعتی حدود ۱۸ دلار.

کمترین میزان درآمد یک راننده تاکسی در کانادا ۱۳ هزار دلار در سال است ، یعنی حدود ۱۰۸۳ دلار در ماه و ساعتی حدود ۱۱ دلار  .

درآمد راننده تاکسی در آمریکا

درآمد راننده تاکسی در آمریکا :

‌میانگین درآمد راننده ی تاکسی در کشور کانادا ۳۴ هزار دلار در سال است ، یعنی ماهانه حدود ۲۹۲۰ دلار و ساعتی حدود ۱۲ دلار.

بیشترین میزان درآمد یک راننده تاکسی در کانادا حدود ۷۲ هزار دلار در سال است ، یعنی حدود ۶۰۰۰ دلار در ماه و ساعتی حدود ۲۵ دلار.

کمترین میزان درآمد یک راننده تاکسی در کانادا ۱۸ هزار دلار در سال است ، یعنی حدود ۱۵۰۰ دلار در ماه و ساعتی حدود ۹ دلار  .

Leave a Comment