9 دانشگاه استرالیا که بدون مدرک زبان پذیرش می دهند

دانشگاه ویکتوریا تحصیل بدون مدرک زبان به شرطی که دوره ی تحصیلی ماقبل خود را به زبان انگلیسی سپری کرده باشید. دانشگاه صنعتی سوئین برن در صورتی که دوره ی آموزش زبان انگلیسی را در کشور خود یا در مرکز آموزش زبان
Read More