شینگن

ویزای مهاجرت از طریق کار

در بین ایرانیان این روزها مهاجرت به منظور کار یکی از اهدافی است که به دنبال آن هستند و سوالی که در این بین برای آن ها پیش می آید این است که شرایطی که برای اخذ ویزای کاری مورد نیاز است چیست!

ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری، به منظور جذب سرمایه خارجی و طرح های کسب و کار مردم، با ارائه حق اقامت و شهروندی به متقاضیان واجد شرایط آن اعطا می شود.

کانادا

ویزای مهاجرت از طریق کار

در بین ایرانیان این روزها مهاجرت به منظور کار یکی از اهدافی است که به دنبال آن هستند و سوالی که در این بین برای آن ها پیش می آید این است که شرایطی که برای اخذ ویزای کاری مورد نیاز است چیست!

ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری، به منظور جذب سرمایه خارجی و طرح های کسب و کار مردم، با ارائه حق اقامت و شهروندی به متقاضیان واجد شرایط آن اعطا می شود.

ویزای مهاجرت از طریق خود اشتغالی

ویزای سرمایه گذاری، به منظور جذب سرمایه خارجی و طرح های کسب و کار مردم، با ارائه حق اقامت و شهروندی به متقاضیان واجد شرایط آن اعطا می شود.

ویزای مهاجرت از طریق کارآفرینی

ویزای سرمایه گذاری، به منظور جذب سرمایه خارجی و طرح های کسب و کار مردم، با ارائه حق اقامت و شهروندی به متقاضیان واجد شرایط آن اعطا می شود.

ویزای مهاجرت از طریق EXPRESS ENTRY

ویزای سرمایه گذاری، به منظور جذب سرمایه خارجی و طرح های کسب و کار مردم، با ارائه حق اقامت و شهروندی به متقاضیان واجد شرایط آن اعطا می شود.

استرالیا

ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

ویزای سرمایه گذاری، به منظور جذب سرمایه خارجی و طرح های کسب و کار مردم، با ارائه حق اقامت و شهروندی به متقاضیان واجد شرایط آن اعطا می شود.

ویزای مهارت شغلی استرالیا

ویزاهای مهارت شغلی استرالیا آسانترین راه مهاجرت برای افراد دارای تخصص کاری میباشد. متقاضیان به واسطه این ویزا میتوانند اقامت دایم استرالیا را دریافت وبه کارو زندگی در استرالیا مشغول شوند.

ویزای استرالیا با حمایت کارفرما

ویزای حمایت کارفرما (اسپانسری)، ویزای اقامت دائم استرالیا است که به افراد متخصصی که توسط کارفرمای مورد تائید اداره مهاجرت استرالیا اسپانسر شده اند، اجازه ی کار در استرالیا را می دهد.

ویزای استرالیا برای همسر

ویزای همسر یک ویزای موقت است که درصورت واجد شرایط بودن می تواند به ویزای اقامت دائم استرالیا تبدیل شود. به واسطه این ویزا به همسر یک شهروند یا مقیم دائم استرالیا، اجازه داده میشود تا در استرالیا زندگی کند.

ویزای استرالیا برای والدین

ویزای والدین یک ویزای اقامت دائم استرالیا است و به والدینی تعلق می گیرد که قصد دارند به واسطه فرزندان خود که مقیم استرالیا می باشند، به استرالیا مهاجرت کرده و مورد حمایت فرزندان خود قرار بگیرند.

ویزای استرالیا برای فرزندان

ویزای فرزندان یک ویزای اقامت دائم است و به فرزندانی که والدین آنها شهروند یا دارای ویزای دائم استرالیا میباشد، اجازه میدهد تا به استرالیا آمده و به همراه والدین خود زندگی کنند.