خیر، اولا به شما به دلیل عدم داشتن دعوت نامه از کانادا و سابقه ویزای معتبر مانند شینگن و محدوده سنی مناسب مهاجرت، ویزا نمی دهند. ثانیا شرایط شما ممکن است برای یکی از استانهای دیگر کانادا مناسب باشد و بتوانید قانونا مهاجرت کنید.