در سالهای اخیر، استرالیا یکی از کشورهایی است که بهدلیل شرایط خوب اقتصادی توانسته اوضاع کار و زندگی خوبی برای شهروندان خود فراهم کند. همچنین بهعنوان بهترین کشور برای مهاجرت کاری در سال ۲۰۱۸ برای ایرانیان رتبهبندی شود. اگر بهدنبال کار و زندگی در موقعیتی مناسب هستید و در یکی از حرفههای موردنظر ادارهی مهاجرتی استرالیا هم تخصص دارید، میتوانید به اقامت در استرالیا ازطریق کار بیندیشید.

در حقیقت این کشور بهدلیل پهناور بودن و توسعهی اقتصادیاش، به نیروی کار متخصص در رشتههای مختلف، نیاز مبرمی دارد. مهمتر اینکه کشور مهاجرپذیری است و شما میتوانید بهعنوان مهاجر، در آنجا زندگی راحتی برای خودتان بسازید. تقریبا ۵۰ درصد از متولدین استرالیا، یکی از والدینشان خارج از استرالیا بهدنیا آمدهاند. همچنین هر ساله ۶۸ درصد از مهاجران، ازطریق ویزای کار وارد این کشور میشوند. بنابراین اقدام به مهاجرت ازطریق کار و تخصص یکی از متداولترین روشها برای اخذ ویزای استرالیا بهشمار میرود.

مزایای مهاجرت کاری به استرالیا

ازآنجاییکه روند بررسی مدارک و اعطای ویزای کار در استرالیا نسبت به کشورهای دیگر کوتاه است و ظرفیت بالایی برای پذیرش نیروی متخصص دارد، این کشور یکی از بهترین مقاصد مهاجرت ازطریق کار است. در حقیقت ظرفیت پذیرش نیروی متخصص در سال ۱۹۲۰۱۸، ۱۲۸۵۵۰ موقعیت شغلی است. در ضمن استرالیا ازنظر دستمزد بالا میان یکی از ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد. همچنین برای ارزیابی اولیهی مدارک، نیازی به ارائهی مدرک آیلتس نیست و مدارک تحصیلی شما با مدارک تحصیلی استرالیا معادلسازی میشود، اما در مرحلهی اقدام جهت اخذ ویزا باید مدرک آیلتس خود را نیز ارائه کنید.

طیف وسیعی از مشاغل و تخصصهای مختلف، موردنیاز این کشور است و لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا هر سال بهروزرسانی میشود. اگر در حرفهتان بهاندازهی کافی سابقه و مهارت دارید، میتوانید ازطریق کار و حرفه، به استرالیا مهاجرت کنید.

روش‌های مهاجرت کاری به استرالیا

ویزاهای کاری مختلفی وجود دارند که با توجه به شرایطتان میتوانید یکی از آنها را انتخاب کنید. در ادامه به بعضی از شرایط ویزای کار استرالیا اشاره میکنیم:

سابقهی کار کافی در رشتهی تخصصیتان (موجود در لیست مهارتهای لازم در استرالیا)؛

توانایی و مهارت در زبان انگلیسی (کسب حداقل نمرهی ۶ تا ۸ در هر چهار مهارت آزمون آیلتس یا نمرهی معادل در آزمونهای دیگر)؛

مدارک تحصیلی معتبر (معادلسازی شده با مدارک استرالیا)؛

سن بیشتر از ۱۸ و کمتر از ۴۵ سال (در برخی از ویزاها، استثناهایی وجود دارد)؛

کسب حداقل امتیاز اعلامشده برای هر ویزا و با توجه به نحوهی امتیازبندی خاص ویزا.

ازطریق ویزای کار استرالیا، دو نوع اقامت دائم و موقت وجود دارد که بنا به شرایطتان میتوانید یکی از آنها را انتخاب کنید:


۱. ویزای اقامت دائم با اسپانسر شغلی استرالیا


اگر در شغلتان متخصص هستید، ویزای ۱۸۶ استرالیا، به شما این امکان را میدهد که با داشتن یک اسپانسر شغلی (یکی از کارفرمایان موردتأیید ادارهی مهاجرت) و از سه مسیر زیر در استرالیا کار و زندگی کنید:

  • توافق کاری مخصوص کارفرمایان خاص: اگر کارفرمایتان بخواهد با پذیرفتن شرایط کار، برای اقامت دائم کاری اسپانسرتان شود، این روش برای شما مناسب است و میتوانید از این راه اقدام کنید.
  • تغییر اقامت موقت: این نوع اقامت زمانی امکانپذیر است که کارفرمایتان بخواهد برای اقامت دائم اسپانسر شما باشد. درواقع به افراد دارای ویزای ۴۶۷ که ۲ سال سابقهی کار در استرالیا داشته باشند، تعلق میگیرد و کارفرمای سابق آنها دوباره اسپانسرشان میشود.
  • ورود مستقیم: اگر شما شرایط تغییر اقامت موقت را نداشته باشید (مثلا هرگز در استرالیا کار نکرده باشید یا سابقه‌‍ی کارتان در استرالیا کمتر از ۲ سال بوده است) میتوانید از این روش استفاده کنید.
  • تنها بعد از انتخاب توسط یک کارفرما در استرالیا میتوانید برای این ویزا اقدام کنید. باید طی شش ماه پس از تأیید انتخاب، درخواست ویزای خود را ارائه بدهید. همچنین باید در سطح و شغلی که کارفرمایتان انتخابتان کرده، درخواست ویزا بدهید. درغیراینصورت احتمال رد شدن ویزا وجود دارد.

برای اخذ این ویزا باید علاوه‌ براینکه عنوان شغلیتاندر لیست مشاغل موردنیاز استرالیا موجود باشد، عنوان شغلتان باید با مدرک تحصیلیتان هم مرتبط باشد. همچنین باید در حرفه و موقعیت شغلی که درخواست آن را دادهاید، تخصص و مهارتهای لازم را داشته باشید.


۲. ویزای اقامت دائم با حمایت کارفرما در مناطق «کمجمعیت»


ویزای ۱۸۷ استرالیا مناسب آن دسته از متخصصانی است که قصد مهاجرت به استرالیا ازطریق تخصص و زندگی در منطقهی خاصی از این کشور را دارند. این ویزای کار استرالیا نیز دو نوع ویزای تغییر اقامت موقت و ورود مستقیم دارد که شرایطشان مانند ویزای قبلی است که درمورد آن صحبت شد. اما در این نوع ویزا، روش «توافق کاری مخصوص کارفرمایان خاص» وجود ندارد. مناطق کمجمعیت هر ساله به تفکیک ایالتهای استرالیا اعلام میشود که در انتخاب اولین قدم برای یافتن اسپانسر میتواند به شما کمک کند.


۳. ویزای مهارتی استرالیا بهصورت مستقل


ویزای ۱۸۹ استرالیا مناسب متخصصانی است که بهطور مستقل و بدون نیاز به اسپانسر، میخواهند نسبت به دریافت ویزا اقدام کنند. درواقع، حدود ۴۴ درصد از متقاضیان اقامت دائم ازطریق دریافت ویزای مهارتی بهصورت مستقل اقدام کردهاند. البته افرادی که در مشاغل حسابداری، مهندسی برق، صنایع مکانیک، برنامه‌‌نویسی کامپیوتری و حرفههای دیگر مرتبط با کامپیوتر مشغول به کار هستند، بیش از مشاغل دیگر ازطریق این ویزا اقدام کرده و توانستهاند اقامت دائم استرالیا را دریافت کنند.

برای اخذ این ویزا نیز باید عنوان شغلیتاندر فهرست MLTSSL از لیست مشاغل موردنیاز استرالیا موجود باشد. همچنین شغل موردنظر شما باید مرتبط با مدرک تحصیلیتان باشد و در حرفه و موقعیت شغلی که متقاضی آن هستید، تخصص و مهارتهای لازم را داشته باشید. 

پس از ارسال مدارک موردنظر، سوابق شغلیشما  توسط دولت استرالیا، ارزیابی میشود و درصورت تأیید برای اخذ ویزا دعوت میشوید.


۴. ویزای مهارتی استرالیا با اسپانسر ایالتی


اگر در رشتهای تخصص و مهارت دارید و یکی از ایالتهای استرالیا اسپانسرتان شده است، میتوانید با استفاده از ویزای ۱۹۰ استرالیا به این کشور مهاجرت کنید. اگر میخواهید برای اخذ این ویزا اقدام کنید، باید بهصورت جداگانه شرایط هر ایالت را مدنظر قرار دهید، چراکه تمامی ایالتهای استرالیا هر ساله لیست جداگانهای برای مشاغل موردنیاز خود اعلام میکند.

اگر میخواهید برای اخذ این ویزا اقدام کنید، باید بررسی کنید که عنوان شغلیتاندر فهرست STSOL از لیست مشاغل استرالیا موجود باشد. همچنین شغل موردنظر شما باید مرتبط با مدرک تحصیلیتان باشد و در حرفه و موقعیت شغلی اعلامشده تخصص و مهارتهای لازم را داشته باشید.

انواع ویزای کار برای اقامت موقت

۱. اقامت موقت برای افراد متخصص

افرادی که قصد دارند مدت کوتاهی در استرالیا مشغول به کاری بسیار تخصصی شوند یا در فعالیتی به نفع استرالیا شرکت کنند، سراغ اخذ ویزای ۴۰۰ استرالیا میروند. این دورهی کاری معمولا ۳ ماهه است، اما اگر کار متقاضی بسیار حرفهای باشد، میتواند دورهی اقامت خود را تا ۶ ماه هم افزایش دهد.

اگر به دنبال اخذ این ویزا هستید، باید از سوی سازمانی در استرالیا دعوت به کار شوید. همچنین مهارتهای خاص، دانش و تجربهای داشته باشید که در استرالیا، مانند آن یا در آن سطح وجود نداشته باشد. اگر میخواهید برای این ویزا اقدام کنید، این نکته را از قلم نیندازید که تأمین هزینههای مالی در مدت اقامت بهعهدهی خودتان است.

۲. اقامت موقت ویژهی فارغالتحصیلان دانشگاههای خاص

ویزای ۴۷۶ استرالیا مختص فارغالتحصیلان رشتههای مهندسی مثل راه وساختمان، شیمی، زیستمحیطی، برق، مکانیک، معدن و مواد واست که آخرین مدرک خود را در مدت ۲ سال قبل از درخواست ویزا از مؤسسات موردتأیید استرالیا دریافت کردهاند. این افراد میتوانند بهمدت ۱۸ ماه در زمینهی رشته تخصصی خود در استرالیا مشغول به کار شوند. اگر این ویزا را داشته باشید، میتوانید زمانی که امتیازهای لازم برای اقامت دائم استرالیا را بهدست آوردید، برای اخذ اقامت دائم اقدام کنید.

نکتهی مهم این است که برای اخذ این ویزا باید کمتر از ۳۱ سال داشته باشید. همچنین مدرک مهندسیتان را از مؤسسهای معتبر و موردتأیید استرالیا، طی دو سال گذشته دریافت کرده باشید.

۳. اقامت موقت ویژهی فارغالتحصیلان دانشگاههای استرالیا

این ویزا مخصوص دانشجویان بینالمللی است که اخیرا از یک مؤسسهی آموزشی استرالیا فارغالتحصیل شدهاند. ویزای ۴۸۵ استرالیا به شما اجازه میدهد که پس از اتمام درستان بهطور موقت (دو تا چهار سال) در استرالیا کار کنید؛ البته فقط یکبار میتوانید از این ویزا استفاده کنید.

برای گرفتن این ویزا محدودیت کمتری ازنظر سن وجود دارد و افراد واجدالشرایط زیر ۵۰ سال میتوانند برای اخذ آن اقدام کنند. اگر میخواهید این ویزا را بگیرید، باید حداقل بهمدت ۲ سال در استرالیا تحصیل کرده و مشمول بیمهی درمانی این کشور نیز باشید.

۴. ویزای تخصصی با اسپانسر مناطق کمجمعیت و اسپانسر فامیلی

این ویزا به افراد متخصص اجازه میدهد در مناطق محلی یا کمجمعیت استرالیا، زندگی و کار کنند؛ این ویزا به شما و خانوادهتان اجازه میدهد تا ۴ سال در استرالیا اقامت کنید. همچنین میتوانید تا پایان اعتبار ویزا، بدون محدودیت به استرالیا رفتوآمد و درصورت واجد شرایط بودن، ازطریق ویزای نیروی کار منطقهای (ویزای ۸۸۷) برای اقامت دائم اقدام کنید.

برای اخذ ویزای ۴۸۹ استرالیا علاوهبر شرایط کلی مثل داشتن اسپانسر، داشتن حداکثر ۴۵ سال، مرتبط بودن شغل با تحصیلات و کسب حداقل امتیاز اعلامشده، باید یکی از ویزاهای ۴۷۶، ۴۸۷، ۴۹۵ یا ۴۹۶ را هم داشته باشید. این نکته را هم از قلم نیندازید که مناطق موردتأیید برای داشتن اسپانسر، هر ساله توسط ادارهی مهاجرت بهصورت رسمی اعلام میشوند و مکان اسپانسر شما برای اخذ این ویزا باید در آن لیست وجود داشته باشد.

هزینه‌ی اخذ ویزای کار استرالیا

هزینهی تمام ویزاهای کار اقامت دائم در سال ۲۰۱۸، ۳۷۵۵ دلار استرالیاست و هر سال تغییر میکند.

هزینهی هر یک از ویزاهای کار اقامت موقت استرالیا در سال ۲۰۱۸ از این قرار است:

  • ویزای کار اقامت موقت شماره ۴۰۰ : ۲۸۵ دلار استرالیا
  • ویزای کار اقامت موقت شماره ۴۷۶: ۳۷۵ دلار استرالیا
  • ویزای کار اقامت موقت شماره ۴۸۵: ۱۵۳۵ دلار استرالیا
  • ویزای کار اقامت موقت شماره ۴۸۹: ۳۷۵۵ دلار استرالیا