شما می توانید با یک سال سابقه کار در دو سال گذشته برای دریافت ویزا اقدام کنید. اما در این حالت هیچ امتیازی از این قسمت شامل شما نمی شود.