خیر، با توجه به شرایط فرد، داشتن پروانه کسب و یا مجوزی دیگر هم میتواند کافی‌ باشد.